My default image

Tháng 8/ 2023 công ty đã tái đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015

Tháng 8/ 2023 công ty đã tái đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015

Tháng 8/ 2023 công ty đã tái đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015. Cụ thể như sau:

QMS 119412 – RC – CONG TY MINH TAN (2023) (1)

Chung chi tieng Viet – QMS 119412 – RC – CONG TY MINH TAN (2023)